Nginx rewrite rules for WordPress

Hoe krijgt u een Wordpress website werkend onder NGINX met DirectAdmin ?
 
Normaliter maakt WordPress gebruik van htaccess om bijvoorbeeld permalinks goed te kunnen laten door lopen, echter htaccess werkt niet onder NGINX, daarvoor hebben wij "rewrite"
 
Hieronder leg ik u uit hoe u "rewrite" kunt toepassen op uw DirectAdmin met NGINX server.
Hierbij ga ik vanuit dat NGINX al draait op uw DirectAdmin server, anders moet u eerst deze HOWTO volgen!
 
U moet root toegang hebben tot de DirectAdmin server:
 
Ga naar:  /usr/local/directadmin/data/users/USER/nginx.conf:
Voeg daar onderstaande regels toe:
 
}
 
       rewrite ^.*/files/(.*)$ /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last;
       if (!-e $request_filename) {
        rewrite  ^(.+)$  /index.php?q=$1  last;
      }
 
zie als voorbeeld, en doe het op deze manier:
server
{
 
 
listen 84.243.229.118:80;
 
 
server_name nginx.vservs.com www.nginx.vservs.com;
 
access_log /var/log/nginx/domains/nginx.vservs.com.log;
access_log /var/log/nginx/domains/nginx.vservs.com.bytes bytes;
error_log /var/log/nginx/domains/nginx.vservs.com.error.log;
 
 
root /home/nginx2/domains/nginx.vservs.com/public_html;
  
index index.php index.html index.htm;
 
 
# use fastcgi for all php files
location ~ \.php$
{
try_files $uri =404;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; 
 
if (-f $request_filename)
{
fastcgi_pass unix:/usr/local/php54/sockets/nginx2.sock;
}
}
 
       rewrite ^.*/files/(.*)$ /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last;
       if (!-e $request_filename) {
        rewrite  ^(.+)$  /index.php?q=$1  last;
      }
 
 
Klik op save:
in console: #service nginx restart
En je WordPress website werkt onder DirectAdmin met NGINX!:
  • 5 gebruikers vonden dit artikel nuttig
Was dit antwoord nuttig?

Gerelateerde artikelen

How to install Nginx to DirectAdmin

Warning! this is a beta RC1 install so we give you no warranty for working, but we have...

How to Update an existing DirectAdmin From Apache to Nginx

For update to From Apache to NGINX   Installl DirectAdmin in options menu choose option 3...

Nginx rewrite rules for Magento

Hoe krijgt u een Magento website werkend onder NGINX met DirectAdmin ?   Normaliter...

How to set IPv6 in DirectAdmin NGINX Webserver

Voor Debian Gebruikers:De eerste stappen zijn voor Debian Linux om het IPv6 adres te...